Баянзүрх эмнэлгийн сүүлийн 5 жилийн 4-р сарын үндсэн үзүүлэлт.
д/д Үзүүлэлт   4-р сар
  2011 2012 2013 2014 2015
1 Ор хоног тоо 10811 9590 10827 10246 10108
    хувь 126.8 112.4 118.2 104.0 102
2 Эмчлэгдсэн өвчтөн тоо 1294.5 1239.5 1488 1364 1362.5
3 Орны эргэлт тоо 4.1 3.9 4.4 3.8 3.8
4 Орны фонд ашиглалт тоо 34.8 30.9 32.5 28.6 28.2
  Дундаж ор хоног тоо 8.3 7.7 7.2 7.5 7.4
6 Үүнээс: Дотор тоо 9 9 8.8 8.7 8.1
               Хүүхэд тоо 7.6 6.2 5.5 5.8 6.1
7 Эмнэлгийн нас баралт тоо 9 12 10 5 5
    хувь 0.7 1.0 0.7 0.36 0.36
8 Үүнээс: 0-1 насны тоо 2 0 0 0  0
    хувь 0.3        
10 Хоног болоогүй нас баралт тоо 1 7 5 2 2
    хувь 11.1 58.3 50.0 40.0 40.0
12 Задлан шинжилгээнд орсон тоо 8 12 9 5 5
    хувь 88.8 100.0 90.0 100.0 100.0
13 Онош тохирсон тоо 7 12 9 4 5
    хувь 87.5 100.0 100 80.0 100.0

 

Ор хоног он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015 он
тоо 10811 9590 10827 10246 10108
хувь 126.8 112.4 118.2 104.0 102.0

 

Эмчлэгдсэн өвчтөн он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015 он
тоо 1294.5 1239.5 1488 1364 1362.5

 

 

Орны эргэлт он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015 он
тоо 4.1 3.9 4.4 3.8 3.8

 

Орны фонд ашиглалт он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015 он
тоо 34.8 30.9 32.5 28.6 28.2

 

 

Дундаж ор хоног он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015 он
тоо 8.3 7.7 7.2 7.5 7.4

 

Эмнэлэгийн нас баралт он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015 он
тоо 9 12 10 5 5
хувь 0.7 1.0 0.7 0.36 0.36

 

 

Хоног болоогүй нас баралт он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015 он
тоо 1 7 5 2 2
хувь 11.1 58.3 50.0 40.0 40.0

 

Задлан шинжилгээнд орсон он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015 он
тоо 8 12 9 5 5
хувь 88.8 100.0 90.0 100.0 100.0

 

Оношийн тохироо он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015 он
тоо 7 12 9 4 5
хувь 87.5 100.0 100.0 80.0 100.0