“5 хүртэлх насны хүүхдийн дунд тохиолдох пневмококкт халдварын

үүсгэгчийн бүтцийг тодорхойлох тандалт, судалгаа” сэдэвт

төслийн сар тутмын мэдээ

 

 

Хамрагдсан хугацаа:2015 оны 01-р сарын 01-ээс 2015 оны  02-р сарын 01 хүртэл

Эмнэлгийн нэр: Баянзүрх эмнэлэг ХХК

 

Нэр

 

Нас

 

Тоо

 

Тухайн эмнэлэгт хэвтсэн нийт өвчтний тоо (бүх оношоор)  

0-90 нас

 

1275

Тухайн эмнэлэгт хэвтсэн 5 хүртэлх насны хүүхдийн тоо (бүх оношоор)  

0-5 нас

 

517

Тухайн эмнэлэгт уушгины хатгалгаа оноштой хэвтсэн хүүхдийн тоо 1с29хоногоос-1 нас хүртэл  

119

 

1-4 хүртэлх нас

 

113

Тухайн эмнэлэгт менингит оноштой хэвтсэн хүүхдийн тоо  

0-1 хүртэлх нас

 

0

1-4 хүртэлх нас 0
Тухайн эмнэлэгт цусан үжил оноштой хэвтсэн хүүхдийн тоо 0-1 хүртэлх нас 0
1-4 хүртэлх нас 0
Тухайн эмнэлэгт уушгины хатгалгаа оноштой нас барсан хүүхдийн тоо 0-1хүртэлх нас 0
1-4 хүртэлх нас 0

 

 

“5 хүртэлх насны хүүхдийн дунд тохиолдох пневмококкт халдварын

үүсгэгчийн бүтцийг тодорхойлох тандалт, судалгаа” сэдэвт

төслийн сар тутмын мэдээ

 

 

Хамрагдсан хугацаа:2015 оны 02-р сарын 01-ээс 2015 оны  03-р сарын 01 хүртэл

Эмнэлгийн нэр: Баянзүрх эмнэлэг ХХК

 

Нэр

 

Нас

 

Тоо

 

Тухайн эмнэлэгт хэвтсэн нийт өвчтний тоо (бүх оношоор)  

0-90 нас

 

998

Тухайн эмнэлэгт хэвтсэн 5 хүртэлх насны хүүхдийн тоо (бүх оношоор)  

0-5 нас

 

 

Тухайн эмнэлэгт уушгины хатгалгаа оноштой хэвтсэн хүүхдийн тоо 1с29хоногоос-1 нас хүртэл
 

1-4 хүртэлх нас

 

0

Тухайн эмнэлэгт менингит оноштой хэвтсэн хүүхдийн тоо  

0-1 хүртэлх нас

 

0

1-4 хүртэлх нас 0
Тухайн эмнэлэгт цусан үжил оноштой хэвтсэн хүүхдийн тоо 0-1 хүртэлх нас 0
1-4 хүртэлх нас 0
Тухайн эмнэлэгт уушгины хатгалгаа оноштой нас барсан хүүхдийн тоо 0-1хүртэлх нас 1
1-4 хүртэлх нас 0

 

“5 хүртэлх насны хүүхдийн дунд тохиолдох пневмококкт халдварын

үүсгэгчийн бүтцийг тодорхойлох тандалт, судалгаа” сэдэвт

төслийн сар тутмын мэдээ

 

 

Хамрагдсан хугацаа:2015 оны 03-р сарын 01-ээс 2015 оны  04-р сарын 01 хүртэл

Эмнэлгийн нэр: Баянзүрх эмнэлэг ХХК

 

Нэр

 

Нас

 

Тоо

 

Тухайн эмнэлэгт хэвтсэн нийт өвчтний тоо (бүх оношоор)  

0-90 нас

 

1401

Тухайн эмнэлэгт хэвтсэн 5 хүртэлх насны хүүхдийн тоо (бүх оношоор)  

0-5 нас

 

550

Тухайн эмнэлэгт уушгины хатгалгаа оноштой хэвтсэн хүүхдийн тоо 1с29хоногоос-1 нас хүртэл 102
1-4 хүртэлх нас 173
Тухайн эмнэлэгт менингит оноштой хэвтсэн хүүхдийн тоо  

0-1 хүртэлх нас

 

1

1-4 хүртэлх нас 1
Тухайн эмнэлэгт цусан үжил оноштой хэвтсэн хүүхдийн тоо 0-1 хүртэлх нас 0
1-4 хүртэлх нас 0
Тухайн эмнэлэгт уушгины хатгалгаа оноштой нас барсан хүүхдийн тоо 0-1хүртэлх нас 0
1-4 хүртэлх нас 0

 

“5 хүртэлх насны хүүхдийн дунд тохиолдох пневмококкт халдварын

үүсгэгчийн бүтцийг тодорхойлох тандалт, судалгаа” сэдэвт

төслийн сар тутмын мэдээ

 

 

Хамрагдсан хугацаа:2015 оны 04-р сарын 01-ээс 2015 оны  05-р сарын 01 хүртэл

Эмнэлгийн нэр: Баянзүрх эмнэлэг ХХК

 

Нэр

 

Нас

 

Тоо

 

Тухайн эмнэлэгт хэвтсэн нийт өвчтний тоо (бүх оношоор)  

0-90 нас

 

1359

Тухайн эмнэлэгт хэвтсэн 5 хүртэлх насны хүүхдийн тоо (бүх оношоор)  

0-5 нас

 

430

Тухайн эмнэлэгт уушгины хатгалгаа оноштой хэвтсэн хүүхдийн тоо 1с29хоногоос-1 нас хүртэл 67
1-4 хүртэлх нас 101
Тухайн эмнэлэгт менингит оноштой хэвтсэн хүүхдийн тоо  

0-1 хүртэлх нас

 

0

1-4 хүртэлх нас 0
Тухайн эмнэлэгт цусан үжил оноштой хэвтсэн хүүхдийн тоо 0-1 хүртэлх нас 0
1-4 хүртэлх нас 0
Тухайн эмнэлэгт уушгины хатгалгаа оноштой нас барсан хүүхдийн тоо 0-1хүртэлх нас 0
1-4 хүртэлх нас 0