МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 263 дугаар тогтоолын хавсралтанд нэмэлт өөрчлөлт  оруулах тухай