ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН 2019 оны 406 тушаал