Д/Д

 

Үзүүлэлт   9сар Эхний 9 сар
2018 2019 2018 2019
Эмнэлэг үйлчилгээний үзүүлэлт
1 Ор хоног тоо 12340 11657 105964 112331
 

2

Эмчлэгдсэн өвчтөн тоо 1885.5 1781 15680 17206.5
Үүнээс: Насанд хүрэгсэд тоо 1105.5 1117 9484 10661.5
Хүүхэд тоо 780 664 6195 6545
3 Орны эргэлт тоо 4.1 3.8 34.2 37.4
4 Орны фонд ашиглалт (ОФА) тоо 26.9 25.4 231.3 245.2
 

5

Дундаж ор хоног (Д/о/х) тоо 6.5 6.5 6.7 6.5
Үүнээс: Насанд хүрэгсэд тоо 7.2 6.8 7.2 6.8
Хүүхэд тоо 5.4 6 6 6
Эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээний чанарын үзүүлэлт
6 Эмнэлгийн нас баралт тоо 11 10 76 70
хувь 0.5 0.5 0.5 0.4
7 0-1 насны хүүхдийн эндэгдэл тоо 0 1 5 2
Тухайн насны 0-1 насны Э/Ө тоонд

харьцуулсан

хувь 0 0.2 0.2 0.05
 

8

1-5 насны нас баралт тоо 1 0 2 0
1-5 насны ЭӨТ-д харьцуулсан хувь 0.4 0 0.06 0
9 Хоног болоогүй нас баралт

 

тоо 4 4 20 20
хувь 36.3 40 26.3 28.5
10 Үүнээс

 

8-24 цагийн дотор нас баралт тоо 2 1 13 11
11 0-1 насны нас баралт тоо 0 0 0 0
12
Эмгэг судлалын  шинжилгээнд орсон /ЭСШ/
тоо 11 10 73 70
хувь 100 100 96 100
13
Онош тохирсон (ҮОЗ)
тоо 11 10 67 65
хувь 100 100 91.7 92.8

9-р сар: Урьд оны тухайн сараас 683 о/х бага ,104.5 өвчтөн бага эмчилсэн, үүнээс н/х-11.5 бага, хүүхэд-116  бага эмчилсэн байна. Орны эргэлт 0.3  хоногоор хурдассан,  ОФА-25.4, Д/о/х- 6.5 хэвэндээ үүнээс  н/х-0.4 буурч , хүү-0.6 нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. Эмнэлэгийн нас баралт нийт 10  тохиолдол гарч урьд оны тухайн сараас 1 тохиолдолоор  буурч 0,5%-тай буюу хэвэндээ байна. Хоног болоогүй нас баралт 4 буюу 40%-тай, ЭСШ 100% хамрагдсан, 100% онош тохирсон.

Эхний 9 сар: Өссөн дүнгээр 6367 о/х илүү, 1526.5 өвчтөн илүү эмчилсэн үүнээс  н/х-1177,5, хүү-350 илүү эмчилсэн байна. Орны эргэлт 3.2 хоногоор хурдассан, д/о/х-0.2 хоногоор богиноссон үүнээс н/х-0.2 ,хүү-0.4 хоногоор тус тус богиноссон байна. Эмнэлэгийн нас баралт 70 тохиолдол гарч 6 тох-оор буурч 0.4%-тай байна. Хоног болоогүй нас баралт 20 буюу хэвэндээ ЭСШ-100%, ҮОЗ- 1,1 % нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. Цаашид: Үндсэн оношийн зөрүү болон ОФА анхаарч ажиллах шаардлагатай байна.                           Үзүүлэлт гаргасан статистикч эмч Т.Хосцэцэг