Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 11 сарын 08-ны өдрийн А/502 тоот тушаалын доорх холбоосоор орууллаа.

www.mohs.mn/uploads/files/f5a933b56cdd2a2cd163cb80e38ad273b8aa451d.pdf