Баянзүрх эмнэлэгийн 2019 оны 10-р сарын үндсэн үзүүлэлт.

Д/Д

 

Үзүүлэлт   10сар Эхний 10 сар
2018 2019 2018 2019
Эмнэлэг үйлчилгээний үзүүлэлт
1 Ор хоног тоо 15169 13812 121133 126143
 

2

Эмчлэгдсэн өвчтөн тоо 2408.5 2147.5 18087.5 19354
Үүнээс: Насанд хүрэгсэд тоо 1282.5 1264.5 10767 11926
Хүүхэд тоо 1126 883 7321 7428
3 Орны эргэлт тоо 5.2 4.6 39.4 42.2
4 Орны фонд ашиглалт (ОФА) тоо 33.1 30.1 264.4 275.4
 

5

Дундаж ор хоног (Д/о/х) тоо 6.2 6.4 6.6 6.5
Үүнээс: Насанд хүрэгсэд тоо 6.8 6.7 7.1 6.8
Хүүхэд тоо 5.6 5.9 6 5.9
Эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээний чанарын үзүүлэлт
6 Эмнэлгийн нас баралт тоо 8 11 84 81
хувь 0.3. 0.5 0.4 0.4
7 0-1 насны хүүхдийн эндэгдэл тоо       2
Тухайн насны 0-1 насны Э/Ө тоонд

харьцуулсан

хувь     0.1 0.05
 

8

1-5 насны нас баралт тоо 1   3  
1-5 насны ЭӨТ-д харьцуулсан хувь 0.1   0.08  
9 Хоног болоогүй нас баралт

 

тоо 3 3 23 23
хувь 37.5 27.2 27.3 28.3
10 Үүнээс

 

8-24 цагийн дотор нас баралт 1   3   14
11 0-1 насны нас баралт          
12
Эмгэг судлалын  шинжилгээнд орсон /ЭСШ/
тоо 8 11 81 81
хувь 100.0 100 96.4 100
13
Онош тохирсон (ҮОЗ)
тоо 7 11 74 76
хувь 87.5 100 91.3 93.8

10-р сар: Урьд оны тухайн сараас 1357 о/х бага ,261 өвчтөн бага эмчилсэн, үүнээс н/х-18 бага, хүүхэд-243  бага эмчилсэн байна. Орны эргэлт 0.6  хоногоор хурдассан,  ОФА-30.1, Д/о/х- 6.4 0.2 нэмэгдсэн үүнээс  н/х-0.1 буурч , хүү-0.3 нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. Эмнэлэгийн нас баралт нийт 11  тохиолдол гарч урьд оны тухайн сараас 1 тохиолдолоор  буурч 0.5%-тай буюу 0.2 нэмэгдсэн байна. Хоног болоогүй нас баралт 3 буюу 27.2%-тай, ЭСШ 100% хамрагдсан, 100% онош тохирсон.

Эхний 10 сар: Өссөн дүнгээр 6367 о/х илүү, 1266.5 өвчтөн илүү эмчилсэн үүнээс  н/х-1159,  хүү-107 илүү эмчилсэн байна. Орны эргэлт 2.8 хоногоор удааширсан, д/о/х-0.1 хоногоор богиноссон үүнээс н/х-0.3 ,хүү-0.1 хоногоор тус тус богиноссон байна. Эмнэлэгийн нас баралт 81 тохиолдол гарч 3 тох-оор буурч 0.4%-тай байна. Хоног болоогүй нас баралт 23 буюу хэвэндээ ЭСШ-100%, ҮОЗ- 2.5 % нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. Цаашид: Хоног болоогүй нас баралт гаргахгүй байх дээр эмч нар анхаарч ажиллах шаардлагатай байна.   

Үзүүлэлт гаргасан статистикч эмч Т.Хосцэцэг