Баянзүрх эмнэлэгийн 2019 оны 11-р сарын үндсэн үзүүлэлт

Д/Д

 

Үзүүлэлт   11 сар Эхний 11 сар
2018 2019 2018 2019
Эмнэлэг үйлчилгээний үзүүлэлт
1 Ор хоног тоо 14379 14127 135512 140270
 

2

Эмчлэгдсэн өвчтөн тоо 2250 2095 20337.5 21449.5
Үүнээс: Насанд хүрэгсэд тоо 1158 1185.5 11925 13112
             Хүүхэд тоо 1092 910 8413 8338
3 Орны эргэлт тоо 4.9 4.5 44.4 46.8
4 Орны фонд ашиглалт тоо 31.4 30.8 295.8 306.2
 

5

Дундаж ор хоног тоо 6.3 6.7 6.6 6.5
Үүнээс: Насанд хүрэгсэд тоо 6.8 6.9 7.1 6.8
             Хүүхэд тоо 5.9 6.5 6 6
Эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээний чанарын үзүүлэлт
6 Эмнэлгийн нас баралт тоо 8 4 92 85
хувь 0.3 0.1 0.5 0.3
7 0-1 насны хүүхдийн эндэгдэл тоо 0 0 5 2
Тухайн насны 0-1 насны Э/Ө тоонд

харьцуулсан

хувь     0.09 0.03
 

8

1-5 насны нас баралт тоо 0 0 3 0
1-5 насны ЭӨТ-д харьцуулсан хувь     0.1  
9 Хоног болоогүй нас баралт

 

тоо 2 2 25 25
хувь 25.0 50.0 28.0 29.4
10 Үүнээс

 

8-24 цагийн дотор нас баралт тоо 2 1 15 15
11 0-1 насны нас баралт тоо 0 0 1 0
12
Эмгэг судлалын  шинжилгээнд орсон
тоо 8 4 89 85
хувь 100.0 100.0 96.7 100.0
13
Онош тохирсон
тоо 7 4 81 80
хувь 87.5 100.0 91.0 94.1