2019 оны 12-р сарын үндсэн үзүүлэлт

Баянзүрх эмнэлэгийн 2019 оны 12-р сарын үндсэн үзүүлэлт Д/Д   Үзүүлэлт   12 сар Эхний 12 сар 2018 2019 2018 2019 Эмнэлэг үйлчилгээний үзүүлэлт 1 Ор хоног тоо 14868 15993 150380 156263   2 Эмчлэгдсэн өвчтөн тоо 2196.5 2385 23806 23834.5 Үүнээс: Насанд хүрэгсэд тоо 1093 1155 13703 14267              Хүүхэд тоо 1103.5 1230 10103 [...]