Баянзүрх эмнэлэгийн 2019 оны 12-р сарын үндсэн үзүүлэлт

Д/Д

 

Үзүүлэлт   12 сар Эхний 12 сар
2018 2019 2018 2019
Эмнэлэг үйлчилгээний үзүүлэлт
1 Ор хоног тоо 14868 15993 150380 156263
 

2

Эмчлэгдсэн өвчтөн тоо 2196.5 2385 23806 23834.5
Үүнээс: Насанд хүрэгсэд тоо 1093 1155 13703 14267
             Хүүхэд тоо 1103.5 1230 10103 9568
3 Орны эргэлт тоо 4.7 5.2 51.9 52
4 Орны фонд ашиглалт тоо 32.4 34.9 328.3 341.1
 

5

Дундаж ор хоног тоо 6.7 6.7 6.3 6.5
Үүнээс: Насанд хүрэгсэд тоо 7.1 6.6 6.7 6.8
             Хүүхэд тоо 6.4 6.7 5.6 6.1
Эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээний чанарын үзүүлэлт
6 Эмнэлгийн нас баралт тоо 13 18 105 103
хувь 0.6 0.7 0.4 0.4
7
Тухайн насны 0-1 насны Э/Ө тоонд

харьцуулсан

хувь 0,1 0.03
 

8

1-5 насны нас баралт тоо 1 0 4 0
1-5 насны ЭӨТ-д харьцуулсан хувь 0,1 0,08
9 Хоног болоогүй нас баралт

 

тоо 6 4 31 29
хувь 46.1 22.2 29,5 28.1
10 Үүнээс

 

8-24 цагийн дотор нас баралт тоо 5 2 22 17
11 0-1 насны нас баралт 0 1 0
12
Эмгэг судлалын  шинжилгээнд орсон
тоо 12 18 101 103
хувь 92.3 100.0 96,1 100.0
13
Онош тохирсон
тоо 12 18 93 97
хувь 100.0 100.0 92,0 94.1

Үзүүлэлт гаргасан Статистикч эмч Т.Цэвэлмаа.