БАЯНЗҮРХ ЭМНЭЛГИЙН 2018 ОНЫ 10 САРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ

2017 оны 10-р сар 2018 оны 10-р сар 2017 оны эхний 10-р сар 2018 оны эхний 10-р сар Ор хоног 11237 15169 104308 121133 Эмчлэгдсэн өвчтөн 1607,5 2408,5 14938,5 18087,5 Үүнээс: Насанд хүрэгсэд Хүүхэд 886,5 721 1282,5 1126 8941 5997,5 Орны эргэлт 4,5 5,2 41,7 39,4 Орны фонд ашиглалт 31,3 33,1 291,3 264,4 Дундаж ор [...]

By | November 27th, 2018|Uncategorized, Статистик|0 Comments

БАЯНЗҮРХ ЭМНЭЛГИЙН 2018 ОНЫ 9 САРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Эмнэлэг үйлчилгээний үзүүлэлт № Үзүүлэлт   9 сар Эхний 9 сар 2017 2018 2017 2018 1 Ор хоног Тоо 10193 12340 93071 105964 2   Эмчлэгдсэн өвчтөн Тоо 1464.5 1885.5 13331 15680 Үүнээс Насанд хүрэгсэд Тоо 912.5 1105.5 8054.5 9484 Хүүхэд 552 780 5276.5 6195 3 Орны эргэлт Тоо 4 4.1 37.2 34.2 Орны фонд [...]

By | November 22nd, 2018|Статистик|0 Comments

БАЯНЗҮРХ ЭМНЭЛГИЙН 2018 ОНЫ 8 САРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Эмнэлэг үйлчилгээний үзүүлэлт № Үзүүлэлт   8 сар Эхний 8 сар 2017 2018 2017 2018 1 Ор хоног Тоо 10499 11928 82878 93624 2   Эмчлэгдсэн өвчтөн Тоо 1547 1878 11866 13793.5 Үүнээс Насанд хүрэгсэд Тоо 1010 1291.5 7140 8378.5 Хүүхэд 537 586.5 4726 5414.5 3 Орны эргэлт Тоо 4.3 4.1 33.1 30.1 Орны фонд [...]

By | November 21st, 2018|Uncategorized, Статистик|0 Comments

БАЯНЗҮРХ ЭМНЭЛГИЙН 2018 ОНЫ 7 САРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Эмнэлэг үйлчилгээний үзүүлэлт Үзүүлэлт   7 сар Эхний 7 сар 2017 2018 2017 2018 Ор хоног Тоо 8730 10869 72379 81696 Эмчлэгдсэн өвчтөн Тоо 1308 1676.5 10319 11915.5 Үүнээс Насанд хүрэгсэд Тоо 804 1160.5 6132 7087 Хүүхэд 504 516 4187 4828 Орны эргэлт Тоо 3.6 3.6 28.8 26 Орны фонд ашиглалт Тоо 6.6 23.7 202.1 [...]

By | November 21st, 2018|Uncategorized, Статистик|0 Comments