2019 оны 12-р сарын үндсэн үзүүлэлт

Баянзүрх эмнэлэгийн 2019 оны 12-р сарын үндсэн үзүүлэлт Д/Д   Үзүүлэлт   12 сар Эхний 12 сар 2018 2019 2018 2019 Эмнэлэг үйлчилгээний үзүүлэлт 1 Ор хоног тоо 14868 15993 150380 156263   2 Эмчлэгдсэн өвчтөн тоо 2196.5 2385 23806 23834.5 Үүнээс: Насанд хүрэгсэд тоо 1093 1155 13703 14267              Хүүхэд тоо 1103.5 1230 10103 [...]

By | January 6th, 2020|2019 он, Статистик|0 Comments

2019 оны 11-р сарын үндсэн үзүүлэлт

Баянзүрх эмнэлэгийн 2019 оны 11-р сарын үндсэн үзүүлэлт Д/Д   Үзүүлэлт   11- сар Эхний 11 сар 2018 2019 2018 2019 Эмнэлэг үйлчилгээний үзүүлэлт 1 Ор хоног тоо 14379 14127 135512 140270   2 Эмчлэгдсэн өвчтөн тоо 2250 2095 20337.5 21449.5 Үүнээс: Насанд хүрэгсэд тоо 1158 1185.5 11925 13112              Хүүхэд тоо 1092 910 8413 [...]

By | December 3rd, 2019|2019 он, Статистик|0 Comments

2019 оны 10-р сарын үндсэн үзүүлэлт

Баянзүрх эмнэлэгийн 2019 оны 10-р сарын үндсэн үзүүлэлт. Д/Д   Үзүүлэлт   10сар Эхний 10 сар 2018 2019 2018 2019 Эмнэлэг үйлчилгээний үзүүлэлт 1 Ор хоног тоо 15169 13812 121133 126143   2 Эмчлэгдсэн өвчтөн тоо 2408.5 2147.5 18087.5 19354 Үүнээс: Насанд хүрэгсэд тоо 1282.5 1264.5 10767 11926 Хүүхэд тоо 1126 883 7321 7428 3 [...]

By | November 22nd, 2019|2019 он|0 Comments

2019 оны 9-р сарын үндсэн үзүүлэлт.

Д/Д   Үзүүлэлт   9сар Эхний 9 сар 2018 2019 2018 2019 Эмнэлэг үйлчилгээний үзүүлэлт 1 Ор хоног тоо 12340 11657 105964 112331   2 Эмчлэгдсэн өвчтөн тоо 1885.5 1781 15680 17206.5 Үүнээс: Насанд хүрэгсэд тоо 1105.5 1117 9484 10661.5 Хүүхэд тоо 780 664 6195 6545 3 Орны эргэлт тоо 4.1 3.8 34.2 37.4 4 [...]

By | November 22nd, 2019|2019 он|0 Comments