БАЯНЗҮРХ ЭМНЭЛГИЙН 2018 ОНЫ 7 САРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Эмнэлэг үйлчилгээний үзүүлэлт Үзүүлэлт   7 сар Эхний 7 сар 2017 2018 2017 2018 Ор хоног Тоо 8730 10869 72379 81696 Эмчлэгдсэн өвчтөн Тоо 1308 1676.5 10319 11915.5 Үүнээс Насанд хүрэгсэд Тоо 804 1160.5 6132 7087 Хүүхэд 504 516 4187 4828 Орны эргэлт Тоо 3.6 3.6 28.8 26 Орны фонд ашиглалт Тоо 6.6 23.7 202.1 [...]

By | November 21st, 2018|2018 он, Uncategorized, Статистик|0 Comments

БАЯНЗҮРХ ЭМНЭЛГИЙН 2018 ОНЫ 6 САРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Үзүүлэлт 6-р сар Эхний 6 сар д/д 2017 2018 2017 2018 Эмнэлэг үйлчилгээний үзүүлэлт. 1 Ор хоног тоо 9953 11695 63649 70827 2 Эмчлэгдсэн өвчтөн тоо 1422.5 1697 9011 10239 Үүнээс: Насанд хүрэгсэд тоо 868 1133 5328 5927               Хүүхэд тоо 554.5 564 3683 4312 3 Орны эргэлт тоо 3.9 3.7 25.1 22.3 4 Орны [...]

By | July 20th, 2018|2018 он, Статистик|0 Comments

БАЯНЗҮРХ ЭМНЭЛГИЙН 2018 ОНЫ 5 САРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Баянзүрх эмнэлэгийн 2018 оны 5-р сарын үндсэн үзүүлэлт. Үзүүлэлт 5-р сар Эхний 5 сар өссөн дүнгээр д/д 2017 2018 2017 2018 Эмнэлэг үйлчилгээний үзүүлэлт. 1 Ор хоног тоо 11802 11676 53586 59132 2 Эмчлэгдсэн өвчтөн тоо 1726 1731.5 7587 8542.5 Үүнээс: Насанд хүрэгсэд тоо 992 1068 4489 4794               Хүүхэд тоо 734 663.5 3127 3748 [...]

By | July 19th, 2018|2018 он, Статистик|0 Comments

БАЯНЗҮРХ ЭМНЭЛГИЙН 2018 ОНЫ 3 САРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Эхний 3 сард 34666 ор хоног ашиглаж, 5023 өвчтөн хэвтэн эмчлүүлснийг өнгөрсөн онтой харьцуулахад ор хоног 3809-ээр, хэвтэн эмчлүүлсэн өвчтөн 688-аар тус тус нэмэгдсэн байна. Орны эргэлт 14, дундаж ор хоног 6.9 байгаа нь өнгөрсөн оныхоос орны эргэлт 1.9-аар хурдасч, дундаж ор хоног 0.2 хасагдсан байна.   3 сард хэвтэн эмчлүүлсэн үйлчлүүлэгчдийн 54.8% эмэгтэй 45.2% [...]

By | April 30th, 2018|2018 он, Статистик|0 Comments